Skip to Content Contact Us

תקנון שימוש באתר il.sashas-mind.com

ברוכים הבאים לאתרנו il.sashas-mind.com(להלן: "האתר").

האתר הוא זירת מסחר וירטואלית לרכישת תכשיטי אופנה, אביזרי אופנה ומוצרי ריח לבית.(להלן: "המוצרים")
ניתן לרכוש בו באופן נוח ומאובטח, ולקבל את המוצרים במשלוח ארוז בקפידה .
כמו ניתן למצוא באתר מידע אודות המוצרים, כגון סוגי חומרים, מחירים, מדיניות משלוחים ועוד.

האתר בבעלות, מנוהל ומופעל על ידי Sasha's state of Mind (סאשה סטייט אוף מיינד).

השימוש באתר
1.על המשתמש באתר (להלן: "המשתמש" )לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר במלואם כתנאי מוקדם לכל התקשרות עם האתר. יודגש כי גלישה באתר ו/או רכישה של מוצרים באתר מבטאים את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ותנאי השימוש. לא תהא למשתמש או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או Sasha's state of mindו/או מי מטעמם.
2.אם אינך מסכים לתקנון ותנאי השימוש, הנך מתבקשים להימנע מלעשות שימוש באתר.
3.כל אדם, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, או גוף המאוגד בחו"ל כדין, רשאי לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
4.המשתמש מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
5.משתמש מתחת לגיל 18,נדרש ליידע את ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות תנאי השימוש והתקנון ולקבל את אישורם והסכמתם לביצוע כל פעולה באתר. ההורה ו/או האפוטרופוס אחראים ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר באשר לתנאי השימוש והתקנון ולפקח על פעילותו. יודגש כי כל פעולה אשר תבוצע באתר על ידי הקטין מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס לתנאי השימוש והתקנון;
6.כלל, הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר שומר על זכותו למנוע מגולש אשר לא נרשם לאתר גישה לשירותים מסוימים באתר, מכל סיבה או נימוק שהוא, בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו.
7.במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
8.מובהר כי התקנון ותנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל מכשיר קצה – בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחר.
9.המשתמש בעלים של כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) תקפה;
11.התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר, ומתייחסים לשני המינים.
12.התקנון ותנאי השימוש הם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר.
13.המשתמש הוא הבעלים של כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ו/או אמצעי תשלום חוקי אחר.
14.התקנון ותנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמש, סאשה סטייט אוף מינד ו/או מי מטעמה, האתר ו/או מי מטעמו ויורשיהם.
15.התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
16.על המשתמש לפנות לאתר, מעת לעת, על מנת לעיין בתקנון ותנאי השימוש העדכניים.
17.התקנון ותנאי השימוש באתר ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.
18.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
19.אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.
20.השימוש באתר הוא לצרכים פרטיים בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים ו/או צרכים אחרים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.
21.המשתמש באתר אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו.
22.בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך.

קניין רוחני
1.אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, שמע, וידאו, טקסט, מאגרי מידע, תוכנות, קוד (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים.
2.למען הסר ספק: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישורה המפורש ובכתב של הנהלת האתר.
3.באתר ניתן להתרשם ולרכוש ממגוון מוצרים רחב.
4.המוצרים עוצבו על ידינו, מוצרים בארץ ובחו"ל עשויים נירוסטה פליז כסף 925 בציפויים של רודיום , כסף 925 , ברונזקס וזהב 14K כמו כן פנינים אמיתיות, זירקונים חרוזים וקריסטלים.
5.הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמש באתר תוכן אמין, מלא, זמין ומדויק.
6.ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטי משתמש, על המשתמש להודיע על כך להנהלת האתר באופן מידי.
7.הנהלת האתר רשאית למנוע ממשתמש מסוים לעשות שימוש באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש של משתמש באתר.
8.הנהלת האתר אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או מגבלות אחרות, ולא תישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמש הנובעים מגורמים אלו מפעילותו באתר.
9.המשתמש מתחייב לדווח להנהלת האתר על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בהם היא נתקל במהלך השימוש באתר.
10.הנהלת האתר תשתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמיד. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר תפעל הנהלת האתר להחזירו לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות האתר, אף אם בשל כך יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו נזק ישיר או עקיף כלשהו.
רכישה והזמנת מוצרים
1.הזמנת המוצרים באתר תעשה על ידי המשתמש באתר. מילוי כל הפרטים, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישה.
2.המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.
3.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל הזמנות ממשתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה כל טענה למשתמש אשר רכישתו המבוקשת לא התאפשרה או בוטלה.
4.הרכישה תתבצע על ידי בחירה של מוצר ממגוון המוצרים באתר הקלקה על המוצר המבוקש, בחירת גוון, גודל או חריטה במידה ויש, ולחיצה על "הוסף לסל" (להלן: "תהליך הרכישה"). יצוין כי חלק
5.לאחר סיום תהליך הרכישה ניתן יהיה לבצע תשלום על ידי לחיצה על " מעבר לתשלום".
6.המשתמש יידרש לבחור את אופן המשלוח או איסוף עצמי.
אופציות המשלוחים הקיימות הן: משלוח עד הבית (30 ₪ ) , משלוח לנקודת הפצה ( 14 ₪) , איסוף עצמי מהסטודיו- ויצמן 6 רמת השרון.
ברכישה מעל 199 ₪ משלוח לנקודת הפצה הינו חינם.
ברכישה מעל 300 ₪ משלוח עד הבית חינם.
7.לקוחות המועדון זכאיות ל 10% הנחה על כל רכישה. כדאי לזכות בהנחה עליהם להיכנס עם שם משתמש וסיסמא.
8.במידה ויש למשתמש קופון עליו להקלידו במקום המתאים לכך.
9.לעיתים, במבצעי מכירות גדולים הנחת המועדון מתבטלת. הודעה ברורה על כך תצא לחברות מועדון הלקוחות.
10.על מנת להימנע מתקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במסגרת תהליך הרכישה. בין היתר, יש לציין את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), כתובת מלאה למשלוח. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של תנאי השימוש והתקנון ובנסיבות מסוימות יכול כי יינקטו הליכים משפטיים נגד משתמשים.
11.התשלום באתר מתבצע באמצעות סליקה של כרטיס אשראי ו/או באמצעות PayPal ו/או באמצעות ביצוע תשלום בטלפון על ידי צוות סאשה סטייט אוף מינד (להלן: "אמצעי התשלום") אשר יוצרת קשר עם המשתמשת להשלמת תהליך הרכישה.
לאחר השלמת תהליך הרכישה וקבלת אישור אמצעי התשלום, תימסר למשתמשת הודעה על אישור הרכישה. יובהר כי הנהלת האתר תחייב את אמצעי התשלום של המשתמשת בגין רכישת המוצר/ים מיד עם השלמת תהליך הרכישה באתר.
ככל שלא יתקבל אישור אמצעי התשלום לרכישה, תימסר על כך הודעה למשתמש והוא ידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. בנסיבות אלו הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את ההזמנה של המוצר עבור המשתמש. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור אמצעי התשלום.
12.הזמנת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי ומותנית כאמור באישור התשלום ובאישור סופי של הנהלת האתר. ככל שהמוצר אינו זמין במלאי לא תהא הנהלת האתר מחויבת באספקתו. למשתמשת לא תהייה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי. בנסיבות אלו, תשיב הנהלת האתר כל סכום ששילמה המשתמשת, ככל ששילמה, ו/או תבטל את החיוב של אמצעי התשלום ככל שבוצע.
13.המשתמשת מצהירה כי היא מודעת לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-"רכישה מרחוק" ו/או "עסקת אינטרנט".
14.במקרה ונפלה טעות סופר משמעותית ו/או תקלה במחיר הפריט ו/או בתנאים עיקריים של העסקה, הנהלת האתר רשאית לבטל את הרכישה ולהודיע על כך לרוכש. במקרה זה העסקה תהיה בטלה מעיקרה כאילו לא בוצעה כלל והרוכש לא יהא זכאי לכל פיצוי, ישיר או עקיף, בגין הרכישה.
אספקת מוצרים
יש לוודא שהמוצר שנבחר, הכתובת למשלוח ופרטים דרושים אחרים נכונים ומדויקים. הנהלת האתר לא תישא באחריות למקרים בהם ההזמנה בוצעה ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמשת פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי. יודגש כי החובה למלא פרטים נכונים מוטלת על המשתמשת ובמידה והוזנו ו/או נמסרו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל כך.
לאחר השלמת הרכישה באתר ואישור אמצעי התשלום כאמור לעיל, יישלח המוצר למשתמשת באמצעות אמצעי השליחות שנבחר לכתובת שסיפקה המשתמשת.
הנהלת האתר אינה מתחייבת לזמן המשלוח של המוצר שנרכש ולא תישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע ממעשיה, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמשת, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים ו/או מלאי המוצרים ו/או במקרים של "כוח עליון" ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה, לרבות תקלות הנובעות מחברת השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של חברת השליחויות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתה של הנהלת האתר.
יובהר כי ככל שהנהלת האתר תציין זמן משלוח ביחס למוצר מסוים מדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות המוצר במלאי, או בחברת השליחויות.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
1.אופן רכישת מוצרים וביטול עסקה באתר כפופים לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
2.במידה ומשתמש מעוניין לבטל עסקה, לפני משלוח, ניתן לעשות זאת באמצעות הגשת בקשה מתאימה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת info.sashas-mind.com בקשות שאינן בכתב לא תתקבלנה.
3.ביטול עסקה/ החלפה לאחר יצאת המשלוח ללקוח, ניתן לעשות תוך ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש לכתובת הדואר האלקטרוני. info.sashas-mind.com. החזרת מוצר לזיכוי או החלפה תעשה על ידי הלקוח באמצעות הדואר, עדיף דואר רשום. המוצר החדש במקרה של החלפה יישלח על ידינו בדואר רשום.
4.הזכות לביטול עסקה מותנית בכך שהמוצר יוחזר על ידי המשתמש בדואר רשום לכתובת תכשיטי סאשה, אריה בראון 8 פתח תקווה 4906328 , או ימסור אותו בסטודיו שלנו רחוב ויצמן 6 רמת השרון 03-6416777 באריזתו המקורית ומבלי שנפל במוצר כל פגם ולא נעשה בו שימוש. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של הנהלת האתר לפעול לקבלת כל סעד אחר לו זכאית על פי כל דין.
5.יובהר כי הנהלת האתר אינה אחראית לאובדן ו/או פגם שנפל במהלך משלוח המוצר. האחריות על החזרת המוצר תחול על המשתמש בלבד.
6.עם ביטול העסקה יזוכה אמצעי התשלום שמסר המשתמש בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה ובניכוי דמי משלוח במידה וניתנו בחינם.
7.החלפת מוצר ניתן לעשות תוך ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש לכתובת הדואר האלקטרוני info@sashas-mind.comלאחר החזרת המוצר ניתן יהיה לקבל זיכוי, בגובה עלות המוצר שהוחזר, לא כולל עלות משלוח במקרה שזה ניתן בחינם.
יש לפרט בדואר האלקטרוני את הסיבה לביטול העסקה ו/או החלפת המוצר.
8.הנהלת האתר לא תאפשר ביטול עסקה ולא תהא אחראית לכל נזק או חבות במקרים של חשיפת המוצר לתנאים סביבתיים חריגים אשר אינם תואמים לשימוש סביר במוצר ו/או הנחיות השימוש ככל שישנן.
9.הנהלת האתר מתחייבת לספק למשתמש מוצרים תקינים ואיכותיים. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח מיד, ולא יאוחר מארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום קבלת המוצר, להנהלת האתר על כל אי התאמה או פגם באמצעות בקשה מתאימה בכתב, ולאפשר להנהלת האתר לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה ולהחליף את המוצר הפגום במוצר תקין שיישלח לאחר החזרת המוצר הפגום. במידה ואי ההתאמה או הפגם לא ניתנים לתיקון ו/או במידה והמשתמש סירב להצעת הנהלת האתר, כספו יוחזר לו במלואו לאחר שישלח את המוצר לכתובת: תכשיטי סאשה, רחוב אריה בראון 8 פתח תקווה 4906328 או ימסור אותו בסטודיו שלנו רחוב ויצמן 6 רמת השרון (03-6416777) המוצר הפגום יתקבל על ידי הנהלת האתר.
10.יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה ו/או החלפה ו/או אי התאמה ו/או פגם – עלויות המשלוח של המוצר יחולו על המשתמש בלבד.
11.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל, במקרים מסוימים, הזמנה, לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים: במידה ותימצא טעות, לרבות טעות אנוש בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיו"ב כפי שהופיעו באתר; במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי הנהלת האתר תימסר למשתמש באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידה, או טלפונית.
12.השימוש באתר אינו מקנה למשתמשת כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של סאשה סטייט אוף מינדו/ או הנהלת האתר ו/או של צדדים שלישיים.

איסוף מידע, שמירתו ואבטחתו
1.האתר פועל בהתאם לתקן המבטיח הגנה על נתוני האשראי של המשתמשים.
האתר סולק באמצעות חברת קרדיט גארד חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל, לצורך סליקה של אמצעי התשלום.
2.פרטי אמצעי התשלום של המשתמשות אינם נשמרים באתר.
עם זאת, יובהר כי הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של המידע באתר מפני חדירה של גורמים עיונים ו/או חשיפה של המידע באתר על ידי פעולות אחרות המנוגדות לדין. ככל שצד שלישי יחדור לאתר ו/או יעשה שימוש במידע בכל דרך אחרת, לרבות במקרים המהווים "כוח עליון", לא תהייה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר.
3.להנהלת האתר הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.
בנוסף, עשויה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשים באתר וזאת לרוב, כפועל יוצא של רצונו של האתר לספק למשתמשים בו חוויית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי. כך, יתאפשר לאתר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אות ולהקל עליו את הגישה אליהם.
בעשותך שימוש באתר אתה מאשר להנהלת האתר לעשות כל שימוש שיבקש ושתמצא לנכון במידע בלתי מזוהה אודותייך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.
כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם.
4.מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר רשאית להעביר את זכויותיה באתר לצד שלישי על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל דרך בה תמצא לנכון. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמשת שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה אתה מסכים לכך מראש.
מובהר כי עם סיום ההתקשרות עם האתר, תהיה הנהלת האתר רשאית למחוק משרתיה את כל המידע הדיגיטלי המצוי ברשותה בקשר עם המשתמש ולא תהיה למשתמשת כל טענה ו/או תלונה ו/או השגה בקשר עם פעולה זו.

משלוח הודעות פרסומיות
1.בעשותך שימוש באתר, הרשמה/ רכישה, את/ה מסכים להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של האתר. כמו כן בעת רכישת מוצרים באתר אתה מביע את הסכמתך למשלוח הודעות שונות מאתר זה אלייך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.
2.בכוונת האתר לעדכן את המשתמשים בפרסומים שונים. עדכונים, שכאמור, יישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו על-ידי המשתמשים בעת רישומן לאתר או שהייתן בו. בעשותך שימוש באתר זה, אתה נותנן את הסכמתך למשלוח פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכיו"ב.
ככל שאינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמן/נת  להקליק על 'הסרה' בתחתית המודעה והאתר יפסיק לשלוח אלייך הודעות תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך. בקשה להסרה שתגיע במייל, תענה בבקשה חוזרת מטעמינו, עם הנחיה להסרה עצמית. במידה והלקוח לא הצליח להסיר את עצמו לבד, הוא מוזמן ליצור איתנו קשר שנית שנבצע את ההסרה עבורו.

הפרת התקנון ותנאי השימוש
1.המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר וסאשה סטייט אוף מיינד ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה על ידך, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר, ו/או סאשה סטייט אוף מיינד ו/או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.
2.המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לאתר או למי מטעמו על-ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא קיימה הוראות התקנון ותנאי השימוש.
בעשותו שימוש באתר, המשתמש נותנת בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבות זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם האתר ו/או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
3.מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה של הנהלת האתר או מי מטעמה. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר ו/או שני יעקובי בע"מ ו/או צד שלישי בגין הנזק שנגרם באותו עניין.

הדינים אשר יחולו על התקנון ותנאי שימוש אלו הם דיני מדינת ישראל.
סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהתקנון ותנאי השימוש או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בישראל.
ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-6416777 ווטצאפ- 058-5461677 או
בדואר אלקטרוני info@sashas-mind.com. צוות האתר מתחייב להשיב לפנייתך בתוך 7 ימי עסקים.

Logo01

Become Sasha’s Member

הצטרפי למועדון הלקוחות שלנו, קבלי 10% הנחה בכל קנייה ומתנות שוות ובלעדיות

הצטרפות למועדון
התחברי / הצטרפי למועדון הלקוחות וקבלי 10% הנחה על כל האתר בכל רכישה
Back top top
צריכים עזרה? אנחנו כאן לכל שאלה!
דילוג לתוכן